Google+ Followers

Thursday, November 8, 2012

உடலுக்கு உடனடி சக்திக்கு - தேன் HONEY

உடலுக்கு உடனடி சக்திக்கு தேன் - HONEY
பொதுவான குணம்  ஒரு கிலோ கிராம் தேன் ஐந்து லட்சம் மலர்களில் இருந்து பெறப்படுகிறது. தேனும், நெய்யும் கலக்க கூடாது. கலந்தால் அது நஞ்சாகும். தேனும், முட்டையும் கலக்கக்கூடாது. தேனும், சீனியும் கலக்கக்கூடாது. தேன் சூடாகும் போது சத்துகளை இழந்துவிடும்.
வேறுபெயர்கள்
ஆங்கிலப் பெயர் HONEY
மருத்துவக் குணங்கள்
அழகு மலர்கள் மனிதர்களுக்கு வழங்கும் இயற்கை, ஒப்பற்ற மருந்து தேனாகும்.
பலவகை தேன்கள் கிடைக்கின்றன. இனிப்பு சுவையாக இருந்தாலும் சுத்தமான தேன் உடலுக்கு கசப்பு சுவையைக் கூட்டி நரம்புகளைப் பலப்படுத்தும். உடலுக்கு உடனடி சக்தி தரும். நாக்கில் பட்டவுடன் உயிர் காக்கும் மருந்தைப்போல் உடனடியாக இரத்தத்தில் கலக்கும்.
தேன் சுவைக்கு இணையான பொருள் எங்கும் கிடைக்கவில்லை. கண் ஒளி கூட்டும். விளையாட்டு துறை அன்பர்களுக்கு இழந்த சக்திகளை உடனடியாக மீட்டுத்தரும். 80% காரம், 20% அமிலம் கலந்த மனிதனின் சரிவிகித உணவு. கழிவுகள் இல்லா உணவு.
டிபி, சளி, இருமல் குணம் அடையும்.
உடல் பருமன்,தொப்பை குறையும். நோஞ்சான் அன்பர்கள் தேன் நீரால் உடல் எடை பெறுவர்.
நோயாளிகள், சிறுவர்களுக்கு, குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற உணவு.
இதயம், ஈரல் பலம் பெறும்.
குரல் வளம். கண் ஒளி மிகும். எல்லாப் பிணிகளும் விலகுகின்றன.


வ‌யி‌‌ற்‌றி‌ல் ஏ‌ற்படு‌ம் பு‌ண், அழ‌ற்‌‌சி, ஈர‌ல், ‌பி‌த்த‌ப்பை நோ‌ய்க‌ள் அனை‌த்து‌க்கு‌ம் மரு‌ந்தாக தே‌ன் அமை‌ந்து‌ள்ளது. அதனா‌ல்தா‌ன் வ‌யி‌ற்‌றி‌ன் ந‌ண்ப‌ன் தே‌ன் எ‌ன்‌கிறோ‌ம்.

ஒன்று முதல் மூன்று தே‌க்கர‌ண்டி தேனை 100 மி.லி. ஆறிய வெந்நீருடன் கலந்து தினமும் காலை அல்லது இரவு நேரங்களில் வெறும் வயிற்றில் உணவு அருந்துவதற்கு முன் பருகி வர வே‌ண்டு‌ம்.

இ‌ப்படி செ‌ய்தா‌ல் வயிற்றுப்புண், இரப்பை அழற்சி ஈரல், பித்தப்பை நோய்கள் குணமாகும்.
இரைப்பையில் தேவைக்கு அதிகமாக சுரக்கப்படும் அமிலத்தின் தன்மையைக் கட்டுப்படுத்துவதுடன் அமிலத்தால் வயிற்றுப் புண்ணிற்கு ஏற்படுத்தப்படும் தூண்டுதலைக் குறைத்து, எரிச்சல், வலியை நீக்கும்.

மேலும் நீர்த்தாரைப் புண், சிறுநீரக, இதய நோய்களையும் தடுக்க வல்லது தேன்.


The 11 Best Herbs for Flushing Belly Fat, Removing Toxins and A Very Fast Metabolism!
One of the most difficult things is lose some weight because it requires that you completely change your entire lifestyle.  However, this isn’t something which is unreachable for you because even thousands of people start their weight loss journey every month. Almost 85% of people won’t meet their goals when they work towards losing their weight. It is very important to explore all of your options because of this. There are different plants and herbs which may help us to shed the pounds and reclaim our health. It is important that we know which ones are really efficient so that we don’t waste time experimenting.
The Most Effective Plants and Herbs for Weight Loss
Once you choose to lose weight and improve your health, you likely think about some natural ways to make your journey a little bit easier. This is where we start using herbs because there are many we can use which have effects similar to stimulating the metabolism and help reducing the appetite. When you combine an effective weight loss plant or herb with regular exercise and a healthy diet, your chances of success become much higher.
 1. Gurmar Leaves
This herb has a long history of use in treating obesity in Ayurvedic medicine. It acts as a diuretic to flush out excess of water and toxins and also removes toxins with its astringent effects. These leaves work as a digestive stimulant and are able to temporarily block your ability to taste sweets and help you combat your sweet tooth.
 1. Ginseng
People know ginseng as it is one of the most commonly used herbs throughout the world. While it is most popular for its memory-enhancing effects, it can also be beneficial when you’re trying to lose weight. It is a simulant and a thermogenic and both effects boost your metabolism and give you the energy you need to exercise.
 1. Oregano
Oregano is an antioxidant and it helps you keep your digestive system healthy and working as it should. It also increases the serotonin levels and helps you flush excess weight out of the body. All of these properties promote weight loss and prevent issues like bloating and constipation. The increased levels of serotonin will improve your mood, which reduces the risk of emotional eating. Increasing serotonin may also be beneficial in reducing your complete appetite.
 1. Sage
This is a very popular cooking herb because it has its effects in many different dishes. Sage is effective in decreasing the blood sugar levels, decreasing the blood pressure and reducing anxiety. Because all of these issues can lead to gaining weight, sage not only promotes weight loss, but it also promotes good overall health. It has stress-busting effects that will help you keep your cortisol levels normal. High cortisol levels lead to weight gain – mostly around the abdominal area – so it’s important to keep this hormone checked so you can have a healthy weight.
 1. Spearmint
A research shows that spearmint is very efficient in reducing body fat. It releases the excess amounts of the hormone estrogen that the body stores. When your body stores this hormone, it holds on to more fat and you gain weight. Balancing your estrogen levels with a kind of herb like spearmint can help you regulate your body so that it doesn’t hold on to extra fat.
 1. Guggul
This isn’t a very familiar herb because of its age. However, there are some modern studies which support the claims that this herb is beneficial in improving the health of your thyroid gland and ensuring you that your metabolism is functioning at an optimal rate. It does this with the help of the stimulant effects it possesses, so it’s ideal for people who need a metabolism boost, but aren’t able to tolerate stimulants.
 1. Milk thistle
This plant is becoming more popular in recent years for its cleansing effects. It is particularly useful for cleansing and detoxifying the liver so that this organ can function at an optimal level. When your liver doesn’t have excessive toxins, it can focus on keeping your metabolism active so that you can burn calories and lose weight.
 1. Dandelion Root
Most often, dandelion is seen as the pesky weed that muddles our lawns, but it is actually a very effective cleanser, helping to flush toxins and excess waste out of your body. It helps you to promote weight loss because it eliminates toxins, regulates the blood sugar, reduces inflammation and alkalizes the body. All parts of this plant are edible and produce these beneficial effects.
 1. Yerba Mate
This is a very popular stimulating herb and many people replace their morning coffee with it. Its stimulant effect will give you energy and increase your metabolism. It is full of different antioxidants, minerals, vitamins and amino acids, so in addition to promoting weight loss, it can also help you get the essential nutrients your body needs each day.
 1. Coleus Forskohlii
This plant is very popular in Ayurvedic medicine and its use goes back to ancient times. The forskolin component is effective in promoting weight loss by boosting your metabolism and stimulating thyroid function. Men have the most benefits from this plant because it also increases testosterone which is beneficial for men trying to lose weight.
 1. Peppermint
It is very popular for alleviating nausea and other minor digestive problems, but it can also support weight loss. It helps regulate your digestive system and flush out excess water and waste. It can also reduce your stress levels to prevent emotional eating and it helps suppress your appetite.
Now, you are familiar with multiple plants and herbs that can help you lose weight, so you can talk to your doctor. That will ensure you that you’re using them correctly, that they are safe for you and you’re receiving the proper dose. The proper dosage and administration are critical to ensure you reap the complete benefits of the plants and herbs.
- See more at: http://www.homehealthyrecipes.com/the-11-best-herbs-for-flushing-belly-fat-removing-toxins-and-a-very-fast-metabolism/#sthash.JumdL9GW.dpuf


தேனை எதனுடன் சேர்த்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும்?.
பாலில் தேன் கலந்து இரவில் சாப்பிடநல்ல தூக்கம் வரும், இதயம் பலம் பெறும்.
பழச்சாறுடன் தேன் கலந்து சாப்பிட்டால் நல்ல சக்தி உண்டாகும்.
மாதுளம் பழச்சாறுடன் தேன்கலந்து சாப்பிட்டால் புது ரத்தம் உண்டாகும்.
எலுமிச்சை பழச்சாறுடன் தேன்கலந்து சாப்பிட்டால் இருமல் குணமாகும்.
நெல்லிக்காய் சாறுடன் தேன்கலந்து சாப்பிட்டால் இன்சுலின் சுரக்கும்.
ஆரஞ்சுப்பழத்துடன் தேன்
கலந்து சாப்பிட்டால் நல்ல தூக்கம் வரும்.
ரோஜாப்பூ குல்கந்தில் தேன்கலந்து சாப்பிட்டால் உடல்சூடு தணியும்.
தேங்காய்பாலில் தேன்
கலந்து சாப்பிட்டால் குடல் புண்,வாய்ப்புண்கள் ஆறும்.
இஞ்சியுடன் தேன் கலந்து சாப்பிட்டால்பித்தம் தீரும்.
கேரட்டுடன் தேன் கலந்து சாப்பிட்டால் ரத்த் சோகை போகும்.
தேனில் சுண்ணாம்பு கலந்து தடவ கட்டிகள் உடையும் அல்லது வீக்கம் குறையும். 
 

No comments:

Post a Comment